UA-62891054-2

Üyelik Sözleşmesi

Aşağıda şartlarını okuyacağınız bu sözleşme bir Mayanet Yayıncılık Eğitim Ve Bilgi Sistemleri Ltd. Şti sitesi olan www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesinin (Bundan böyle kısaca "ingilizcekitap.org" olarak anılacaktır.) üyeleri arasında akdedilmiş olup, üyelerine hangi şartlarda hizmet vereceğini belirler. ingilizcekitap.org kullanıcı ve/veya üyelerine ürün tedariği ve hizmet sağlayan bir elektronik ticaret servisidir. Bu hizmetler www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesi üzerinden sağlanmaktadır. ingilizcekitap.org'a üye olunması, ingilizcekitap.org üyelik sözleşmesinin üye arafından kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. 

Bu üyelik sözleşmesi www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesindeki hizmetlerinden faydalanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi (ziyaretçi: üye olmayan ama ingilizcekitap.org servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar), ister üye (üye: ingilizcekitap.org'a kaydolanlar) olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş demektir. Sözleşme metninde geçen "kullanıcı" kelimesi, "üye" ve "ziyaretçi"leri de içerir. 

ÜYE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1- Kullanıcı ve/veya Üye, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. 

2- Kullanıcı ve/veya Üye, ingilizcekitap.org  tarafından verilen hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının ingilizcekitap.org üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı ve/veya Üye, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder. 

3- Kullanıcı ve/veya Üye, ingilizcekitap.org tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı'nın ve/veya Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötüniyetle kullanılmasından da doğrudan kullanıcı ve/veya üye sorumlu olup, ingilizcekitap.org bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için kullanıcıya ve/veya üyeye aynen rücu hakkını haizdir. 

4- Kullanıcı ve/veya Üye, www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesine üye olurken belirlediği şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal ingilizcekitap.org'a bildirmeyi; ingilizcekitap.org'un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. 

5- Kullanıcı ve/veya Üye, www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder. Aksi takdirde ingilizcekitap.org'un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcı ve/veya üyeye aynen rücu edilecektir. 

6- Kullanıcı ve/veya, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt eder. 

7- Kullanıcı ve/veya Üye, www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesi üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ingilizcekitap.org tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde ingilizcekitap.org'un kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcı ve/veya üyeye aynen rücu edilir. 

8- www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesinin ismi, logosu, içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Mayanet Yayıncılık Eğitim Ve Bilgi Sistemleri Ltd. Şti .'ye aittir. Kullanıcı ve/veya Üye, www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesini veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden ingilizcekitap.org'un açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

9- Kullanıcı ve/veya Üye, ingilizcekitap.org'un interaktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel, metin ve benzeri her türlü içeriklerden Mayanet Yayıncılık Eğitim Ve Bilgi Sistemleri Ltd. Şti .'nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, Mayanet Yayıncılık Eğitim Ve Bilgi Sistemleri Ltd. Şti 'nin yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

10- Kullanıcı ve/veya Üye, vereceği bilgilerin doğru olduğunu, yayınlayacağı tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin ingilizcekitap.org ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder. Buna rağmen ingilizcekitap.org tarafından ödenmek zorunda kalınan adli/idari para cezaları ve/veya tazminatlar için 'ye aynen rücu edilir. 

11- Kullanıcı ve/veya Üye, www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesini sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. ingilizcekitap.org, kendi takdirine göre, www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir. 

12- Kullanıcı ve/veya Üye, yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, üyeliği iptal edilse bile, üye olduğu süre içindeki hareketlerinden de sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

13- Üye, üyelikten ayrılmaları durumunda ingilizcekitap.org'dan herhangi bir hak talep edemez. 

İNGİLİZCEKİTAP.ORG'NİN YETKİLERİ 

1- ingilizcekitap.org her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Bu durumdan dolayı ingilizcekitap.org.com sorumlu tutulamaz. 

2- ingilizcekitap.org, kayıtlarını eksik giren ve www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesinin işbu üyelik sözleşmesi ile sair kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerin hesaplarını hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca ingilizcekitap.org, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. 

3- ingilizcekitap.org, www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. ingilizcekitap.org, kullanıcıların ve üyelerin, www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. ingilizcekitap.org, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. 

4- ingilizcekitap.org, kullanıcılardan ve/veya üyelerden gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayınlamama hakkına sahiptir. 

5- İdefix.com'da reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece ingilizcekitap.org'a veya ingilizcekitap.org'un yetki verdiği kuruluşlara aittir. Bu reklamların kullanım yetkisi ise sadece ingilizcekitap.org'a aittir. 

6- ingilizcekitap.org, www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesinin birçok yerinden kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. ingilizcekitap.org, link verdiği, tavsiye ettiği sitelerin bilgi kullanımı, gizlilik ilkeleri ve içeriğinden sorumlu değildir. 

7- ingilizcekitap.org kullanıcı isimlerinin ve e-postalarının ve diğer ilgili bilgilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması yasaktır. 

8- www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesi 18 yaş altındaki çocuklar için uygun değildir. Eğer bir ebeveyn çocuğunun www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesine kendi rızası olmadan kişisel bilgi girdiğini fark eder ise bu kişisel bilgileri ingilizcekitap.org ile internet sitesi üzerinden paylaşabilir. ingilizcekitap.org bilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının ingilizcekitap.org ile kişisel bilgi paylaştığını fark edersek, bu bilgileri ingilizcekitap.org sistemden siler. 

9- ingilizcekitap.org teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu değil olmayıp, dilediği zaman www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesinde yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir. 

10- ingilizcekitap.org kullanıcı ve/veya üye tarafından beyan edilen her türlü bilgiyi, www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesinde ilan edilen Gizlilik Politikası ile açıklanan kullanımlar, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerini ve www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesini ifa, kendisi tarafından belirlenen istatistiki değerlendirmeler ve Mayanet Yayıncılık Eğitim Ve Bilgi Sistemleri Ltd. Şti .'ye ait ingilizcekitap.org haricindeki sair markalar tarafından ortaya koyulan reklam, tanıtım, anket, kampanya ve doğrudan pazarlama amacıyla gereken sürelerde kullanabilir ve saklayabilir; ancak Üye bizzat aksini talep etmediği sürece ingilizcekitap.org www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesi dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşmaz ve Kullanıcı ve/veya üye bilgilerinin ingilizcekitap.org tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve www.ingilizcekitap.org alan adlı internet sitesinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, ingilizcekitap.org, gerektiğinde kullanıcıya ait IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. Şu kadar ki, ingilizcekitap.org, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcının ve/veya üyenin kendisinde bulunan IP bilgisi dahil tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. 

ingilizcekitap.org kullanıcı ve/veya üye tarafından sağlanan kişisel bilgileri (ad, soyad, e-posta, telefon ve benzeri her türlü bilgiyi) aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır. 

Siparişlerinizi almak, 
Ürün ve hizmetlerimizi sunmak, 
Ödemelerinizi gerçekleştirmek, 
Siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, Bilgilerinizi güncellemek, 

İngilizce Kitap © 2023 - Tüm Hakları Saklıdır.
Altyapı: OpenCart - Geliştirici: E-Piksel